استودیو انیمیکده

مدیران دپارتمان های استودیو انیمیکده

Mohammad Mirvahabi

CEO

Amir Bazyar

Modeling Supervisor

Mahmood Yaghubi

Animate Supervisor

Pejman Irannezhad

Composite Supervisor

Soheil Sadeghi

Lighting Supervisor